VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Článok I.

Označenie subjektov a vymedzenie základných pojmov

Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

1. Predávajúcim (prevádzkovateľom) - dodávateľom tovarov a služieb e-shopu www.provitalis.sk je firma

          Ing. Daniela Maťuchová – ProVitalis

          Šalgótarjánska 3987/12

          974 04 Banská Bystrica

          IČO: 47654112

          DIČ: 1023990187

 

zapísaná na Okresnom úrade Banská Bystrica, Odbor živnostenského podnikania OU-BB-OZP1-2014/06617-2, č. živnostenského registra 620-36166 (ďalej len “ProVitalis”)
 

Pre platby v eurách:

IBAN:  SK16 8330 0000 0022 0210 0498

BIC/SWIFT:  FIOZSKBAXXX

 

Pre platby v CZK:

IBAN:  SK62 8330 0000 0028 0225 5936

BIC/SWIFT:  FIOZSKBAXXX

 

Adresa prevádzky: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Zodpovedný vedúci: Daniela Maťuchová

E-mail: daniela.matuchova@gmail.com

Telefónne číslo: +421 907 885 501, pondelok - piatok: 8:30 - 19:00

 

2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014  Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

3. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

5. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb.

6. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To však neplatí pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.

7. Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46
974 00  Banská Bystrica

 

Článok II.

Úvodné ustanovenia

Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim.                    
                                                                      

 

Článok III.

Objednávka

1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do košíka v e-shope predávajúcim. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

Článok IV.

Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
 3. V cene nie je započítané poštovné a balné.

 

Článok V.

Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi: 

a) platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru),

b) platba vopred na účet predávajúceho, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,

c) platba prostredníctvom Paypal

d) platba v hotovosti pri osobnom prevzatí,  

e) platba na základe darčekového poukazu.

 

2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VII týchto všeobecných obchodných podmienkach.

 

Článok VI.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 30 dní od jej vytvorenia.
 2. Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase, maximálne do 5 pracovných dní odo dňa vytvorenia objednávky pri dobierke, alebo po pripísaní sumy na účet. Po dohovore so zákazníkom je možné tovar expedovať okamžite.
 3. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.
 4. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 5. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad; na vyžiadanie aj v tlačenej podobe), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 6. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 7. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom

a) Slovenskej pošty,

b) Packeta/Zásilkovna

c) osobne na prevádzke (Skuteckého 30, Banská Bystrica) - len na základe dohodnutia vopred s predávajúcim. 

 

Článok VII.

Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb: 

 1. Pri platbe vopred na účet (doprava Slovenskou poštou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladuresp. od 1 dňa službou Packeta/Zásilkovna) je balné 0,70 €. Poštovné podľa platného cenníka Slovenskej pošty resp. Packety.
 2. Pri platbe na dobierku - platíte pri preberaní tovaru poštovému kuriérovi alebo na pošte (doprava Slovenskou poštou s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu) je balné 0,70 €, poštovné a dobierka podľa platného cenníka Slovenskej pošty.
 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.
 5. Ak je balík vyššej hmotnosti postupuje sa podľa sadzieb a podmienok  doručenia Slovenskej pošty. Zákazník pri potvrdení objednávky bude informovaný o tomto prekročení a bude mu oznámená skutočná cena poštovného.
 6. Tovar sa expeduje a územie SR a do Českej republiky
 7. Po dohode môže byť tovar zaslaný aj do iných krajín. V tomto prípade sa poštovné vypočíta podľa platného cenníka Slovenskej pošty/Packety.

 

Článok VIII.

Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

 

Článok IX.

Storno objednávky

 1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku
 2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.

 

Článok X.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť predmet zmluvy, od ktorej odstupuje, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: 
Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejší bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z. neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov..

7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

9. Tovar je potrebné aj s faktúrou zaslať na nasledujúcu adresu:

Ing. Daniela Maťuchová – ProVitalis

Šalgótarjánska 3987/12

974 04 Banská Bystrica
 

Článok XI.

Právo spotrebiteľa na reklamáciu

Práve na uplatnenie reklamácie má spotrebiteľ do 14 dní od obdržania tovaru.

V prípade, že spotrebiteľ obdržal poškodený tovar, môže si uplatniť reklamáciu prostredníctvom tohto formulára:
Formulár na reklamáciu

Reklamácia musí byť vybavená do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru.

Článok XII.

Práva a povinnosti zmluvných strán


1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

a) Kupujúci je povinný:
- prevziať objednaný tovar,
- zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
- prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

b) Predávajúci je povinný:
- dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
- spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru, napríklad faktúru, reklamačný list, návod na obsluhu.


 

Článok XIII.

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

                                                                  

Článok XIV. 

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. XII bod 1. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk. 

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.
 

 

Článok XV.

 

Záruka

 

Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na škody spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa takisto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.
 

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené doručovateľskou službou.

 

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle firmyi k nahliadnutiu kupujúcim a zároveň sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 5. A spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 15. júla 2022.

                                                    

  Ing. Daniela Maťuchová - ProVitalis

Táto stránka používa iba základné cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR, nezbierajú sa žiadne cookies pre štatistické, marketingové, ani iné účely. Pre viac informácií o cookies kliknite sem.