Súkromné centrum prevencie a regenerácie
Banská Bystrica
                      

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste mojím zákazníkom alebo odberateľom noviniek, zverujete mi svoje osobné údaje.
Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov v rámci EU (ďalej len "GDPR")).


I. Kto je PREVÁDZKOVATEĽ (osoba, ktorá spracováva osobné údaje pre seba a svoje potreby)

Prevádzkovateľom je Ing. Daniela Maťuchová - ProVitalis, Šalgótarjánska 3987/12, 974 04 Banská Bystrica,  IČO: 47654112, DIČ: 1023990187, daniela.matuchova@gmail.com, www.provitalis.sk
Pri spracovávaní vašich osobných údajov určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberám prípadných ďalších sprostredkovateľov, ktorí mi so spracovávaním budú pomáhať.

II. KONTAKTNÉ ÚDAJE
Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania Vašich osobných údajov obrátiť, môžete ma kontaktovať na e-mail: daniela.matuchova@gmail.com

III. VYHLÁSENIE

Vyhlasujem, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, obzvlášť zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a GDPR, a teda že:
·      Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či  udeleného súhlasu.
·         Plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov.
·         Umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

IV. ROZSAH osobných údajov a ÚČELY SPRACOVANIA
Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy.
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu; ako podnikateľ alebo firma aj IČO a DIČ, ktoré bezpodmienečne potrebujem k plneniu zmluvy (napr. dodanie tovaru ap.), len v nevyhnutnom prípade číslo účtu (napr. pri vrátení zálohy pri neuskutočnení služby), telefonický kontakt len v prípade objednávky služby a len na nevyhnutnú komunikáciu.
Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov. Daňový doklad bude uchovaný 10 rokov od ukončenia zmluvy: Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č.563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú vaše osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.
Marketing - zasielanie informačných e-mailov
Ak ste mojim zákazníkom, konám tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste mojím zákazníkom, zasielam vám informačné e-maily len na základe vášho súhlasu, po dobu 10 rokov od jeho udelenia. Súhlas mi vyjadríte zaslaním požiadavky na zasielanie informačných e-mailov na Vami uvedenú e-mailovú adresu. Zaslanie takejto požiadavky na môj e-mail daniela.matuchova@gmail.com je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov v rozsahu e-mail, prípadne meno. V oboch prípadoch môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať kontaktovaním ma na e-maile: daniela.matuchova@gmail.com
Fotografická dokumentácia, referencie
Len na základe vášho súhlasu môžem použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov. Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo nie je v konkrétnych prípadoch uvedené inak.

V. COOKIES
Cookies nepoužívam. Pri prechádzaní mojich webových stránok nezbieram žiadne vaše osobné údaje.

VI. ZABEZPEČENIE a OCHRANA osobných údajov
Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich ako keby boli moje vlastné. Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, a teda:

·      Zabezpečeným prístupom do môjho počítača (zabezpečené heslom).
·      Zabezpečeným prístupom do môjho telefónu (zabezpečené heslom a čítačkou odtlačkov prstov).
·      Zabezpečeným prístupom do mojich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
·      Pravidelnou aktualizáciou softwaru.
·      Bezpečne uzamknutou prevádzkarňou (zabezpečené uzamykateľnými dverami). V prevádzkarni v uzamykateľnom kovovom kontajneri.
Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

VII. POSKYTNUTIE osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom má okrem mňa prístup len účtovnícka firma, s ktorou mám uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu.
Osobné údaje, ktoré spracovávam ako prevádzkovateľ aj ako spracovateľ, môžem sprístupňovať výhradne sprostredkovateľom, ktorí sa podieľajú na chode môjho podnikania (účtovník). Iným subjektom, je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností. Uisťujem vás, že tak ja ako aj sprostredkovateľ, ktorí budeme spracovávať vaše osobné údaje, sme povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov so mnou. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či sprostredkovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere budem na sprostredkovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba a aktuálnych sprostredkovateľov. Vaše údaje nebudem poskytovať do tretích krajín. Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VIII. VAŠE PRÁVA v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rôzne práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu:
daniela.matuchova@gmail.com
Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 15 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.
Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že údaje spracovávam nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania (napr. odhlásením z odoberania informačných e-mailov obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk).
Právo na prenositeľnosť: Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovej čitateľnej podobe. V tomto prípade potrebujem aspoň 20 dní.
Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vašim ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých sprostredkovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 10 dní. V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom.
V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

Právo na podanie sťažnosti na Úrade na ochranu osobných údajov: Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem rada, ak najprv budete o tomto podozrení informovať mňa, aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.
Odhlásenie zo zasielania informačných e-mailov a obchodných ponúk
E-maily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielam ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielam vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich informačných e-mailov kontaktovaním ma na e-maile: daniela.matuchova@gmail.com

IX. MLČANLIVOSŤ
Dovoľujem si Vás uistiť, že ja aj moji sprostredkovatelia, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sme povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.05.2018 a nahradzujú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov, ktorú nájdete nižšie:

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Ako predávajúci Ing. Daniela Maťuchová – ProVitalis, Šalgótarjánska 3987/12, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 47654112, DIČ: 1023990187, dodržiavame ustanovenia zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len ZnOOÚ) a chránime tak súkromie osôb, s ktorými prichádzame do kontaktu. V súvislosti s predajom knihy potrebujeme niektoré vaše základné údaje pre realizáciu obchodu. Zaväzujeme sa, že budeme s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Vyhlasujeme, že budeme spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a budeme konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebudeme obchádzať.

Pre účely realizácie predaja potrebujeme nasledovné údaje

Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky a vzájomného plnenia našich zmluvných práv a povinností.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Týka sa to  predovšetkým doručovateľských služieb (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Nevedieme žiadnu špecifickú databázu osobných údajov.

Zaslaním Vašej objednávky zároveň potvrdzujete, že sme Vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.

© Copyright 2014 - 2019 ProVitalis
Všetky autorské práva vyhradené, kopírovanie a ďalšie rozširovanie obsahu možné len so súhlasom autora.
Document made with KompoZer